Sjöstedtska släktföreningen

Sjöstedtska släktföreningen har nytt hem på nätet. http://www.sjostedtska.se

Nyheter   Historik om släkten  Historik om släktföreningen   Släkttrumpeten  Storleken på släkten  Styrelsen  Titta på det Sjöstedtska släktträdet (de 4 äldsta generationerna)  Bra länkar  

Nyheter på sidorna
2003-11-15 Åter ute på nätet.
2000-11-29 Lagt ut en ny version av den Sjöstedtska stamtavlan.
1999-03-04 Gjort om sidorna.
1998-11-25 Byt adress till sidorna.

Historik om den Sjöstedtska släkten
Varifrån våra stamföräldrar Truls Sjöstedt och hans hustru Christina Malm härstammar har hittills ej kunnat utrönas. Det tidigaste man vet, är att Truls från mitten av år 1717 till 1720 var trumpetare vid Upplands 3- och 5-männingsregemente till häst. Detta var ett tillfälligt regemente vars ryttare i huvudsak rekryterades från rusthåll i Uppland, Södermanland, Östergötland och Jönköpings län, medan officerare och underofficerare (däribland trumpetare), hämtades från skilda håll.

Nästa gång Truls dyker upp i källorna är precis i början av 1720, då han står antecknad som oäkta barnafader i Veberöd. Han är även i denna vevan trolovad och får ett trolovningsbarn. Om detta kan du läsa mer i vår medlemstidning Släkttrumpeten.

I början av 1722 är Truls i Danmark och där gifter han sig den 14/1 1722 i Köge med Christina Malm.

Nästa gång Truls dyker upp i källorna är 1723 (troligen även delvis 1722) - hösten 1727 då han är klockare i Snöstorp och Trönninge församlingar i Halland. Möjligen men mindre troligt därefter klockare i någon församling i närheten av Lyby, då det i dess födelseboksebok i september den 20 1728 en "klockaren Siösteth" anges som fadder. Jordeböckerna upptar honom inte såsom innehavare av klockarebostället där eller i huvudförsamlingen Hörby.

År 1729 erhöll Truls ersättning för under åren 1727 och 1728 utförda arbeten på trumpetarbostället Revinge 10, vilket tyder på att han dessa år- kanske som extra trumpetare- bott där. Innehavaren av detta boställe, som bestod av ytterligare ett hemman i Revinge, hade flyttat från detta före mars 1729 men ej i början av 1728.

Truls blev Trumpetare vid "Kongl. Maj:ts Södra Skånska Regimente till häst"  Sallerups Compagnie den 11/4 1729. Bostället var i Revinge 10 (1/2 mantal) samt från 1730 Östra Espinge 2, 6, 9, 12, 15 och 17 (tillsammans 2 mantal). Han blev trumpetare vid Östra Göinge Compani den 6/5 1735 med boställe Ulfshult i Örkeneds församling, som han bebodde åtminstone åren 1735-1739 och 1747-1749.

Han inköpte 2/10 1738 kronorusthållshemmanet Västra Olinge nr. 1 i Gryt socken tillhörigt Norra Skånska Regementet till häst och hade "satt sig i possession theraf" år 1739, men sålde det omkring 1740. Han bodde 1740-1744 i Snäckestad och 1745-1747 i Oretorpet, båda i Vånga socken Villands härad. Han innehade dock dessa år även Ulfshults boställe, men på samtliga 4 gårdar, som bostället bestod av, satt åbor.

Vidare bodde han i Maglehem 8, 9 och 11 samt Eskeröd 1. Maglehem 11 var huvudgården, men Truls bodde olika tider på de skilda gårdarna, medan på de andra satt åbor eller så var de utarrenderade. En tid bodde han på Maglehem 1 i ett gatuhus vid kyrkan.

Han deltog i Pommerska kriget 1757, men hemförlovades på försommaren 1758 på grund av sjukdom och fick avsked från
trumpetarbefattningen troligen den 26/11 1759. Truls uppförde på Maglehem 11 och byns mark en mindre våningslänga, där han kvarbodde till hustruns död 1776, då han flyttade till sonen Severin Nicolaus i Hammarlövs prästgård.

Truls dog den 1/4 1784 i Hammarlöv och blev begraven i Hammarlövs kyrka. Härom heter det i sonen Severins Nicolaus bevarade bibel: Åhr 1784 ds 1. april afled Sal. min K. Fader Trumpetaren Truls Siöstedt uti sitt 88:de lefnadsåhr och ligger begrafd här uti Hammarlöfs kyrkia och i Hammarlövs kyrkobok: Åhr 1784 den 1. april kl.7 om aftonen dödde Herr Kyrkoherdens Käre Fader f.d. Trumpetaren Herr Truls Sjöstedt uti dess 88:de lefnadsåhr av en tärande ålderssjukdom.


Inte heller Truls hustru Christina Malm härkomst känner vi till. Det tidigaste vi vet om henne är att hon den 14/1 1722 gifte sig med Truls i Köge, strax söder om Köpenhamn. Christina dog i Maglehem den 23/1 1776. I församlingens kyrkobok står följande: 1776 Den 6 Martii, som var en onsdag begrofs gifta hustrun Christina Malm, moder Kirstena, varit gift med afskedade Trumpetaren Truls Siöstedt i 53 år och aflat med honom 11 barn. Dödde i Maglehem den 23 januari 73 år gammal.

Truls och Christina fick alltså 11 barn. Följande 10 barn är kända.
Fredrik Sjöstedt. Döpt 26/1 1724 i Snöstorp (N). Död före 1726.
Fredrik Sjöstedt. Trumpetare. Född 17/7 1726 i Snöstorp (N). Död av hetsig feber 26/2 1786 i Ulfshult, Örkened (L).
Severin Nicolaus Sjöstedt. Kyrkoherde i Hammarlöv (M). Prost. Född 26/9 1728 i Lyby (M). Död av slag 14/10 1807 i Hammarlöv (M).
Inger Christina Sjöstedt. Född 23/7 1730 i Äspinge 2, Äspinge (M). Död före ../12 1738.
Elsabeth Catharina Sjöstedt. Född troligen 1732 i Äspinge (M). Död 65 år gammal 30/3 1806 i Västra Vram (L). Gift 10/4 1763 i Maglehem (L) med Carl Hemberg. Korpral. Inspektor. Kvartermästare. Gästgivare. Född omkring 1733. Död 9/7 1825 i Ystad (M).
Jakob Sjöstedt. Döpt 27/10 1734 i Äspinge (M). Död 29/10 1734 i Äspinge (M).
En ej namngiven flicka. Född 1735 i Ulfshult, Örkened (L). Döpt 26/12 1735 i Örkened (L). Död troligen 1735.
Julius Sjöstedt. Trumpetare. Döpt andra juldagen 28/12 1736 i Örkened (L). Död 5/10 1820 i Maglehem (L).
Inger Stina Sjöstedt. Döpt 2:dra söndagen i Advent 10/12 1738 i Örkened (L). Död ../6 1739 i Ulfshult, Örkened (L).
Nils Sjöstedt. Trumpetare. Född 23/7 1741 i Snäckestad, Vånga (L). Död av slag 2/5 1816 i Gyllebo, S:t Olof (L).

Det elfte barnet föddes troligen först, ty då Fredrik föds 1726 står i kyrkoboken d. 17 July klockaren Truls Siöstedts son den 3 Nom Friedrick. Om detta betyder att han hette Fredrik eller ej är tveksamt.


Historik om den Sjöstedtska släktföreningen
Den Sjöstedtska släktföreningen är för ättlingar till 1:a Trumpetaren vid Södra Skånska Kavalleriregementet Truls Sjöstedt (~1697-1784) hans maka Christina Malm (~1702-1776).
Släktföreningen grundades i Stockholm i november 1949 och en av de drivande eldskälarna i föreningen var majoren Sten Sjöstedt.Föreningen var mycket aktiv tills omkring 1975, då de drivande tyvärr gick ur tiden. Det hölls släktmöte ungefär vart fjärde år. Föreningen gav ut en liten bok om den Sjöstedtska släkten, samt en släktutredning på Truls och Christinas ättlingar. Sedan dess, fram till 1994 har det inte hänt mycket i släktföreningen. Då drog vi igång släktföreningen igen. Till glädje för många hoppas jag.
Sommaren 1995, närmare bestämt den 5/8 1995 så hade vi vårt första släktmöte på närmare 25 år. Släktmötet hölls i Glimåkra folkhögskola och besöktes av cirka 200 släktingar. Släktmötet blev mycket lyckat och uppskattat.
Storlek på släkten
Det finns ganska många olika släkter Sjöstedt runt om i landet och även utomlands. Utan att ha undersökt alla så är troligen vår den största. Idag (2003-11-15) har vi registrerat uppgifter om 4594 ättlingar till våra stamföräldrar Truls och Christina. Om man räknar med ingifta i släkten har vi uppgifter om 6535 personer.

Om du inte redan är medlem i den Sjöstedtska släktföreninge, så kan du bli det genom att skriva en rad till oss så tar vi kontakt med dig eller genom att sätta in 100:- på släktföreningens postgirokonto 530 380 - 5. OBS!!! Glöm inte att uppge namn och adress, samt eventuellt E-post. Medlemsavgiften är för en två-års period.


Sjöstedtska släktföreningens styrelse 2003-2005
Bra länkar med anknytning till den Sjöstedtska släkten
Skånska trumpetare (av Niklas Hertzman)

Nättidningen Rötter

Har du någon bra länk till en sida med anknytning till den Sjöstedtska släkten, skriv till oss. Det kan t.ex. vara en länk till din egen hemsida.


Gå tillbaka till Niklas Hertzmans hemsida.
Senast ändrad 15 november 2003 av Niklas Hertzman.